Stanovy OZ

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Článok 1
Názov a sídlo združenia

1.1. Názov občianskeho združenia je Aďkov prístav.
1.2. Sídlo občianskeho združenia je Novojičínska 2,Martin 036 01.

Článok 2
Ciele združenia

Aďkov prístav je dobrovoľné občianske združenie občanov, ktoré zastupuje záujmy zdravotne ťažko postihnutého Adriána Mihálika a ďalších detí, mládeže a dospelých handikepovaných osôb, ktorých diagnózou je detský autizmus a ich rodiny.
Cieľom Aďkovho prístavu je:

 • Podporovať rozvíjanie záujmov a schopností detí, mládeže a dospelých, ktoré vedú k skvalitneniu ich životov, sebarealizácií a zmysluplnému naplneniu ich voľného času
 • Napomáhať k spoločenskej integrácii
 • Organizovať výlety, zájazdy a pobyty pre deti, mládež a dospelých

2.1 Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetých cieľov združenia.

Článok 3
Členstvo

3.1 Členmi občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18. rokov veku a aj právnické osoby.
3.2 Nikto nesmie byť nútený stať sa členom občianskeho združenia alebo k účasti na činnosti občianskeho združenia.
3.3 Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť.
3.4 Členstvo vzniká uhradením členského príspevku určeného na príslušný rok rozhodnutím členskej rady a súčasne schválením žiadosti člena členskou radou. V žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila.
3.5 Členovia občianskeho združenia majú právo najmä:

 • zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej rady,
 • podielať sa na aktivitách občianskeho združenia,
 • voliť a byť volený do orgánov a za funkcionárov občianskeho združenia,
 • žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a funkcionárov občianskeho združenia

3.6 Členovia občianskeho združenia majú povinnosť najmä:

 • uhradiť členský príspevok za každý príslušný kalendárny rok vo výške určenej rozhodnutím členskej rady,
 • dodržiavať stanovy a iné rozhodnutia prijaté na členskej rade, s ktorými boli oboznámení,
 • aktívne sa zúčastňovať na aktivitách občianskeho združenia pri naplňaní jeho cieľov

3.7 Členstvo zaniká najmä dňom doručenia oznámenia o vystúpení člena z občianskeho združenia, úmrtím/zánikom osoby, alebo rozhodnutím členskej rady o vylúčení člena z dôvodu porušovania právnych alebo interných predpisov občianskeho združenia.

Článok 4
Orgány občianskeho združenia

4.1 Orgánmi združenia sú:

 • členská rada ako najvšší orgán občianskeho združenia,
 • predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán oprávnený konať v mene združenia,
 • kontrolná rada ako kontrolný orgán občianskeho združenia

4.2 Členská rada je tvorená všetkými členmi združenia. Zvoláva ju predseda občianskeho združenia, najmenej 15 dní pred jej zasadnutím, a to minimálne štvrročne. Je uznášania-schopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov, pričom rozhodnutia prijíma na základe nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Každý člen má 1 hlas. Členská rada vykonáva a zodpovedná najmä za tieto činnosti:

 • volí a odvoláva predsedu občianskeho združenia,
 • volí a odvoláva kontrolnú radu občianskeho združenia,
 • schvaľuje akékoľvek zmeny stanov,
 • schvaľuje rozpočet na kalendárny rok a správu o hospodárení predloženú kontrolnou radou občianskeho združenia,
 • schvaľuje prijatie nových členov a výšku členského príspevku na kalendárny rok,
 • rozhoduje o zániku občianskeho združenia,
 • rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach nezverených iným orgánom združenia

4.3 Predseda občianskeho združenia koná navonok v mene občianskeho združenia ako štatutárny orgán. Je volený a odvolávaný členskou radou na 4 ročné funkčné obdobie. Predseda občianskeho združenia zvoláva zasadnutia členskej rady a riadi jej priebeh. Predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán koná samostatne tak, že k svojmu podpisu a menu pripojí názov občianskeho združenia a funkciu.

4.4 Predseda občianskeho združenia je oprávnený poveriť inú osobu konkrétnymi úkonmi v mene občianskeho združenia, na zabezpečenie kontinuity fungovania občianskeho združenia.

4.5 Kontrolná rada je kontrolným orgánom občianskeho združenia. Všetci členovia, orgány a funkcionári občianskeho združenia jej musia poskytnúť všetky informácie, dokumenty a podklady na vypracovanie správy o hospodárení združenia za príslušný kalendárny rok. Kontrolná rada je volená a odvolávaná členskou radou, pričom musí mať vždy minimálne dvoch členov.

4.6 Všetci funkcionári zvolení alebo odvolaní členskou radou musia byť uvedení v zápisnici zo zasadnutia členskej rady menom, priezviskom a dátumom narodenia.

4.7 Akékoľvek zmeny stanov alebo funkcionárov oprávnených konať v mene občianskeho združenia oznamuje predseda občianskeho združenia Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ich zvolenia alebo odvolania.

Článok 5
Zásady hospodárenia

5.1 Občianskeho združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom získaných z darov, grantov, členských príspevkov, alebo z podielu dane.
5.2 Pri zániku združenia rozhoduje o jeho majetku členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

6.1 Práva a povinnosti členov, a činnosť občianskeho združenia neupravené stanovami sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
6.2 Tieto stanovy boli vyhotovené dňa: 29.9.2018.
6.3 Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR a s stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.
6.4 Aďkov prístav je založený na dobu neurčitú.